Expovallen blir mötesplats i Trelleborgs västra entré

Publicerad:

Trelleborg växer!I samband med att Trelleborgs stora stadsomvandling börjar bli verklighet, har den västra entrén till staden pekats ut som en plats att utveckla för att bli inbjudande för både besökare och boende i området. Nu står det klart att platsen kommer att utvecklas till Expovallen, ett förslag från arkitektfirman Semrén och Månsson.

Karaktären och formgivningen av byggnaden är präglad och formad av platsens befintliga förutsättningar, men även de kommande med hänsyn till framtida behov av skydd mot ett stigande hav. Illustration av Semrén Månsson Arkitekter AB.

I förslaget om Expovallen finns en utställningshall, inbyggd i en skyddande strandvall, väderskyddade platser utomhus, tillgänglighetsanpassat bad för familjer att bada under skyddade förhållanden och stort trädäck med brygga ut i havet. Förslaget ger flera möjligheter för caféverksamhet, lek och aktivitet och bygger på energilösningar i framkant.

En unik plats

Tanken bakom Expovallen är att bygga vidare på det som är unikt för platsen. För att samtidigt ge skydd för ett stigande hav, integreras den planerade utställningshallen i landskapet. Stor hänsyn tas till befintlig växtlighet och artrikedom och den nya byggnaden utformas som en naturlig del i de befintliga blå och gröna stråken på platsen.

– Förslaget visar tydligt hur den byggda miljön anpassas till naturens förutsättningar och använder sig av kommande klimatförändringar som inspiration, säger Catrin Lif, tillförordnad stadsarkitekt i Trelleborgs kommun.

Arkitekttävling gav ett vinnande förslag

Trelleborgs kommun gav under våren 2022 två arkitektfirmor i uppdrag att parallellt ta fram förslag för utveckling av platsen vid stadens västra entré, området vid den gamla småbåtshamnen och den så kallade Sumpen. Platsen är belägen intill det gamla industriområdet där Västra Sjöstaden planeras och blir därmed porten västerifrån till de mer tätbebyggda delarna av Trelleborg.

I uppdraget låg att presentera ett koncept för utvecklingen av platsen som ska väcka intresse och nyfikenhet. Området ska utvecklas med hänsyn till både människa, miljö och natur för att utvecklas till ett attraktivt besöksmål för både kommunens invånare och turister.

– Vi är otroligt stolta och glada över att få det fortsatta förtroendet för utformningen av byggnaden och området kring västra entrén i Trelleborg. Vårt förslag Expovallen ger liv åt den nya skyddsvallen och kopplar samman stad, land och hav i en hållbar byggnad och plats. Målet är att Expovallen blir ett tillskott för naturen, platsen, besökarna och Trelleborg, säger Jens Laursen, regionchef på Semrén och Månsson.

Illustration av Semrén Månsson Arkitekter AB.

Bedömningen har gjorts av Trelleborgs kommuns kvalificerade råd, bestående av lämpliga tjänstepersoner från samhällsbyggandsförvaltningen och tillväxtavdelningen, till exempel stadsarkitekt, planchef med flera. Bedömningen bygger på en sammanvägd värdering av inlämnat material utifrån kriterierna i anbudsförfarandet.

  • Det vinnande förslaget, framtaget av Semrén Månsson Arkitekter AB tillsammans med BOGL och EnviroPlanning AB, förenar landskaps- och byggnadsarkitektur till en välkomponerad enhet. Förslaget tar fasta på platsens höga naturvärden och förvaltar och tillgängliggör dessa på ett smakfullt sätt. Konceptet lyckas omsorgsfullt kombinera naturupplevelser med en urban tillvaro: närheten till stadsstrukturer som byggnader, vägar och behovet av tekniska installationer.

    Förslaget kommunicerar pedagogiskt behovet av att anpassa byggd miljö till naturens förutsättningar och att använda sig av kommande klimatförändringar som en inspiration för framtida gestaltning.

    Förslaget visar på en flexibilitet och tålighet, både i fysisk utbredning och i nyttjande, frambringat av föreningen mellan landskap och byggd struktur. Trelleborgs kommun ser stor potential för platsen att nyttjas till ett antal typer av verksamheter och evenemang samtidigt som de föreslagna byggnadsverken och modelleringen av landskapet även tillskapar värden till platsen frikopplade från behovet av organiserad aktivitet. Med det vinnande förslaget ser Trelleborgs kommun potential för en levande platsbildning, med hög återbesöksfrekvens, både för besökare till staden och för den fastboende Trelleborgaren.

    I det fortsatta arbetet ser Trelleborgs kommun att kopplingarna mellan det urbana livet i Trelleborgs i stort och det närliggande Västra Sjöstaden i synnerhet förstärks genom en utökad analys och nogsam utformning av parkeringsytor, tekniska anläggningar och naturområdet kring våtmarksområdet Sumpen. Den framtida utformningen av den pedagogiska Energiparken är av stor vikt på grund av dess placering i förhållande till infarten till Trelleborg. Till platsens föränderlighet hör även landskapets dygns- och årstidsvariation, vars påverkan på förslaget vi ser fram mot att se mer av.

    Trelleborgs kommun ser även fram emot att i samarbete utveckla programinnehåll och ta del av hur detta påverkar förslaget till expohall, dess storlek, slutgiltiga utformning och materialitet samt tänkbara interiör.  Särskild vikt kommer att läggas vid dess koppling till sin omgivning (både visuellt och logistiskt) inte minst dess relation till kustskyddsprojektets dynamik.