Tillväxtchef med fokus på en hållbar utveckling

Publicerad:

Kommunens resa mot 50 000 invånare 2028 och ytterligare 5 000 år 2035 pågår med tillväxtavdelningen i en central roll för att skapa en attraktiv plats att leva, verka och bo på. Tillväxtchef Mårten Olsson ser att omvärlden har ett stort intresse för utvecklingsresan som Trelleborg gör.

Trelleborgs kommun kan komplettera bostadsmarknaden i sydvästra Skåne och erbjuda värden som invånare och besökare efterfrågar, menar tillväxtchef Mårten Olsson.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

– Trelleborg har en stor potential!  Vi upplever ett stadigt ökat intresse från exploatörer och attraktiviteten ökar genom att befolkningen växer. Det är många som knackar på dörren och vill vara med på vår resa från hamnstad till attraktiv kuststad, säger Mårten Olsson.

I kommunhuset skickas projektlistor mellan medarbetare på tillväxtavdelningen och det planeras för fullt för nästa exploatörsträff. På den senaste digitala träffen var det fullt hus och exploatörer från hela landet visar intresse för att exploatera i Trelleborg.

Projektlistan är lång och Mårten Olsson kan inte ana någon mättnad på efterfrågan. Ja, det växer så det knakar i Trelleborg – vad beror det på?

Attraktiva exploateringsmöjligheter

– Trelleborgs kommun ligger mitt i den expansiva Malmö-Lund-Köpenhamns-regionen och har mycket god infrastruktur med motorväg och pågatåg, vilket gör det enkelt att både besöka kommunen och att jobbpendla. Stora stadsutvecklingsprojekt som Kuststad 2025 bidrar till intresset. Allt detta skapar en attraktiv vision och bild av det framtida Trelleborg, säger Mårten Olsson.

Optimismen och tron på Trelleborg märks i intresset från exploatörer och byggherrar vilket resulterar i att de bostadsprojekt som presenteras för marknaden säljer slut snabbt. När en kommun befinner sig i medvind vill också etablerade fastighetsägare vara med på resan, vilket syns tydligt genom fler byggställningar på befintliga byggnader där renoveringar pågår.

Utöver stadsutvecklingsprojekten i tätorten finns flera mindre utvecklingsorter och byar – med närhet till en levande landsbygd mitt i en expansiv och växande region med vacker natur och stort kulturutbud.

– En attraktiv kommun måste även kunna erbjuda rekreation och upplevelser. Här har Trelleborg med det böljande landskapet och den långa badvänliga kusten mycket att visa upp, säger Mårten Olsson.

I Trelleborg finns en lång kustremsa och en levande landsbygd.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Tillväxtavdelningen – med fokus på helheten

Visuella kartor, ritningar och strategiska planer ligger på bordet inför dagens internmöte som har fokus på årets hållbarhetsrapport.

På tillväxtavdelningen tas ett helhetsgrepp om Trelleborgs kommuns utveckling. Avdelningens viktigaste uppgift är att möjliggöra kommunens mål för befolkningstillväxt; 55 000 invånare år 2035. För att detta ska vara möjligt behövs nya, attraktiva bostäder. Inom avdelningen finns även hållbarhetsstrateger som arbetar aktivt med kommunens hållbarhetsprojekt.

– En attraktiv bostad är inte bara en arkitektoniskt tilltalande byggnad, utan är en del i en helhet som omfattar gator, parker, natur och kultur. En växande befolkning kräver också en utbyggd kommunlaservice i form av exempelvis förskolor, skolor, idrottsanläggningar och vårdboenden.

Med fler invånare ökar också efterfrågan på verksamheter vilket i förlängningen kan ge fler arbetstillfällen i kommunen, både genom att befintliga verksamheter utvecklas och att nyetableringar sker.

– Tillväxtavdelningen ska se till att det finns mark tillgänglig för samtliga behov och att marken finns på rätt plats i kommunen och i rätt tid. All utveckling ska naturligtvis ske på ett hållbart sätt – ett arbete som vi ständigt utvecklar, säger Mårten Olsson.

En regional tillväxtort

Som utpekad regional kärna bidrar Trelleborg till en attraktiv och levande region. Boende i Trelleborg ser sig själva som regionala invånare, som rör sig fritt och jobbpendlar över kommungränserna.

Kommunen driver på utvecklingen i närområdet och tar på så sätt ett regionalt ansvar.

– Trelleborg kommer inte kunna konkurrera med Malmö, Lund och Köpenhamn om storstadspuls, men kan komplettera, samverka och erbjuda andra värden som invånare och besökare efterfrågar, menar Mårten Olsson.

I kommunens vision finns en riktning om en långsiktigt hållbar tillväxt och nyligen antogs en ny strategi för social hållbarhet.

Hur arbetar tillväxtavdelningen med hållbarhet?

– Med klimatförändringar som en av de största och viktigaste framtidsfrågorna är det självklart att Trelleborgs utveckling ska ske hållbart. Hållbarhet ska genomsyra allt arbete.

Hållbart i Trelleborgs mening innefattar både miljö, sociala aspekter och ekonomi. I de allra flesta fall så går dessa tre delar hand i hand.

– För att säkerställa att utvecklingen verkligen blir hållbar ställer vi krav på exploatörer och under 2021 kommer detta arbete att växlas upp. För den som vill veta mer i detalj rekommenderar jag att läsa kommunens hållbarhetsrapport som sammanställs årligen, säger Mårten Olsson.

Kommunen driver och deltar i ett flertal projekt kopplade till hållbarhet.

Gemensam plattform för tillväxtfrågor

Genom lanseringen av den nya webbplatsen Trelleborg växer samlas alla utvecklingsprojekt på ett ställe. Det innebär att kommunen nu har en gemensam plattform för tillväxtfrågor.

Vilka värden ser du med Trelleborg växer?

– Att kunna presentera, profilera och kommunicera alla projekt på en plattform och på ett enhetligt sätt, kommer att bidra till att fler upptäcker och får information om Trelleborgs utveckling. När man pratar utveckling är det lätt att fokus hamnar på nya invånare som ska flytta hit, men de redan bofasta är minst lika viktiga och de har naturligtvis ett intresse och en nyfikenhet på vad som händer i kommunen. Här får även de en samlad bild av utvecklingen.