Familjens hus och nya lägenheter i Anderslöv

 • Bostäder
 • Utbildning och barnomsorg
 • Vård och omsorg
 • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
 • Planprogram
 • Planuppdrag
 • Samråd om detaljplan
 • Granskning av detaljplan
 • Antagande av detaljplan
 • Laga kraft
 • Klart

Nu samlas nya Familjens hus med vårdcentral, bibliotek, förskola med mera i ombyggda, fräscha lokaler i centrala Anderslöv.  Om- och tillbyggnaden som förut huserade Thysells varuhus kommer att miljöcertifieras. Energieffektivitet uppnås i kombination med bergvärme och solceller.

Även nya bostäder och kommunal infrastruktur kommer att byggas ut.

Visionsbild av Familjens hus i Anderslöv.

Typ av projekt: Nybyggnation i form av Familjens hus med vårdcentral, bibliotek, förskola med mera, samt cirka 120 lägenheter.

Exploatör: NREP AB https://nrep.se/

Tidplan: Detaljplanen vann laga kraft 2017-11-21. Familjens hus färdigställdes för inflyttning i december 2021. I projektet kvarstår utbyggnad av bostäder och allmän platsmark.