Kriminalvårdsanläggning vid östra verksamhetsområdet

  • Vård och omsorg
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplanAntagande av detaljplanDetaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden alternativt Kommunfullmäktige. Tre veckor efter planen antagits kan berörda överklaga detaljplanen. För mer information om projektet och överklagningstid se Trelleborg.se.
  • Laga kraft
  • Klart

I juni 2020 skrev Kriminalvården och Trelleborgs kommun under en avsiktsförklaring, med syfte att det ska byggas en större anstalts- och häktesanläggning i kommunen.

Anläggningen ska enligt planen placeras i anslutning till östra verksamhetsområdet i Trelleborg. En plats som kommunen sedan tidigare planerar att utveckla till ett modernt område där samverkan, innovation och miljö står i fokus. Utvecklingsplanerna är en del av det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en kriminalvårdsanläggning inklusive ett häkte om totalt cirka 450 platser med lämplig angöring från väg 9.

Stadsbyggnadsförslaget utgörs av storskalig bebyggelse av verksamheter i anslutning till Trelleborgs östra verksamhetsområde. Kvartersstrukturen och gatustrukturen följer intentionerna i framtagen strukturplan för Business Center Trelleborg (BCT).

Kriminalvårdsanläggning i Trelleborg.

Tidig illustration över kriminalvårdsanläggningen.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Typ av projekt: Kriminalvårdsanläggning

Fastighet: del av Dalköpinge 2:1 med flera

Exploatör: Kriminalvården

Tidplan: Detaljplanen antogs i januari 2022 och är sedan överklagad.