Ny förskola och cirka 50 – 100 bostäder i centrala Trelleborg

  • Bostäder
  • Utbildning och barnomsorg
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Planen är att förtäta en central del av Trelleborg, samt skapa allmän plats som binder samman staden och möjliggör att området omvandlas till funktionsblandad stadsbebyggelse.

Kvarteret Bollen är en deletapp i stadsomvandlingsprojektet Övre och Stadsparkskvarteren i centrala Trelleborg. I en markanvisningstävling har  Wästbygg Projektutveckling AB utsetts att uppföra en förskola. Kunskapsskolan har samtidigt utsetts att driva verksamhet i förskolan med cirka 100 förskoleplatser.

Detaljplanen möjliggör också cirka nya 50-100 bostäder. Cirka hälften av byggrätterna för bostäder på kommunal mark kommer att anvisas efter en markanvisningstävling år 2022.

Nya stadsdelar på Övre i centrala Trelleborg

Detaljplaner

Markanvisning

Typ av projekt: Förskola och cirka 50-100 bostäder

Exploatör: Wästbygg Projektutveckling AB (förskolan)

Tidplan: Förskolan beräknas vara utbyggd första kvartalet år 2024.