Seniorboende, radhus och lägenheter utvecklar stadsdelen Östervång

  • Bostäder
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

2022 sker byggstarten för nya radhus, lägenheter och ett seniorboende i lugna Östervång i nordöstra Trelleborg. Den blandade bebyggelsen kompletterar den villabebyggelse som idag dominerar stadsbilden i området.  Radhusen och lägenheterna uppförs som bostadsrätter, och hela området får ny infrastruktur i form av lokalgata och gång- och cykelvägar. De gröna inslagen tillvaratas genom utvidgningen av ett mindre parkområde.

Skiss av de planerade radhusen.

Fotograf: HH Invest

Typ av projekt: Nybyggnation av radhus och lägenheter samt seniorboende. Radhusen och lägenheterna i det norra kvarteret blir bostadsrätter. Lokalgata, gång- och cykelvägar och parkområde.

Exploatör: H.H. Invest AB

Tidplan: Detaljplanen vann laga kraft 2020-07-07. Projektering pågår. Utbyggnad av allmän platsmark etapp 1 sker under andra halvan av år 2021. Byggnationen av bostäderna startar år 2022. Etapp 2 av allmän platsmark sker efter att exploatörerna byggt klart. Markanvisning för seniorboendet i det södra kvarteret sker under andra halvan av år 2021.