Seniorboende, radhus och lägenheter utvecklar stadsdelen Östervång

  • Bostäder
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

2022 sker byggstarten för nya radhus, lägenheter och ett seniorboende i lugna Östervång i nordöstra Trelleborg. Den blandade bebyggelsen kompletterar den villabebyggelse som idag dominerar stadsbilden i området.  Radhusen och lägenheterna uppförs som bostadsrätter, och hela området får ny infrastruktur i form av lokalgata och gång- och cykelvägar. De gröna inslagen tillvaratas genom utvidgningen av ett mindre parkområde.

Illustration av vinnande förslag framtagen av Open Studio Arkitekter AB på uppdrag av Sundprojekt Bostads AB.
Skiss av de planerade radhusen.

Fotograf: HH Invest

Typ av projekt: Nybyggnation av radhus och lägenheter samt seniorboende. Radhusen och lägenheterna i det norra kvarteret blir bostadsrätter. Seniorbostäderna i södra kvarteret blir bostadsrätter. Lokalgata, gång- och cykelvägar och parkområde byggs ut.

Exploatörer:

H.H. Invest AB

Sundprojekt Bostads AB

Tidplan: Detaljplanen vann laga kraft 2020-07-07. Utbyggnad av allmän platsmark etapp 1 färdigställs 2021. Byggnationen av bostäderna startar år 2022. Utbyggnad av allmän platsmark etapp 2 sker efter att exploatörerna byggt klart.