Stadsomvandling av gamla Gasverksområdet i Trelleborg

  • Bostäder
  • Kontor och handel
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Gasverksområdet i Trelleborg ingår i det större stadsomvandlingsområdet Övre och Stadsparkskvarteren. Området ligger centralt i Trelleborg ett stenkast från Stadsparken och Stortorget. Fullt utbyggt beräknas Övre och Stadsparkskvarteren innehålla cirka 600 bostäder med inslag av verksamhetslokaler på strategiska platser, ett mobilitetshus samt en förskola.

Syftet med denna detaljplanen för Gasverksområdet är att förtäta en central del av Trelleborg, omvandla området till en funktionsblandad stadsbebyggelse och skapa allmän plats som binder samman staden.

Se projektet Övre och stadsparkskvarteren i sin helhet

Läs mer om Övre och stadsparkskvarteren på trelleborg.se

Gamla gasverksområdet är en del av det större projektet Övre och Stadsparkskvarteren.

Typ av projekt: Projektet innehåller bostadslägenheter och verksamhetslokaler

Exploatör: Trelleborgs kommun / Okänd

Tidplan: Detaljplan beräknas kunna antas våren 2022