Vätgasanläggning prövas på Business Center

  • Trafik- och infrastruktur
  • Verksamhetsområde
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplanGranskning av detaljplanUnder granskningstiden kan synpunkter lämnas på planen. För mer information om projektet och granskningstid se Trelleborg.se.
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Inne på Business Center, med sitt unika läge för logistikverksamhet, prövas en vätgasanläggning med möjlighet till vätgasproduktion och förvaring av vätgas. För detta ändamål tas en detaljplan (DP 307) fram som också ska möjliggöra för verksamheter och logistikverksamheter, samt anslutande gator.

Business Center vid Trelleborgs östra infart ger förutom sitt unika läge för logistikverksamhet, även möjlighet till omlastning av gods mellan väg, järnväg och sjöfart.

Business Center Trelleborg

Området för vätgasanläggningen utgör detaljplan 307 och planeras som en del av Business Center.

Typ av projekt: Anläggning för vätgasproduktion, verksamheter och logistikverksamheter

Fastighet: Del av Mellanköpinge 1:21 m.fl.

Exploatör: Trelleborgs kommun / Lhyfe

Tidplan: Detaljplanen förväntas antas under 2025