Domstolens beslut banar väg för Trelleborgs stadsutveckling

Publicerad:

Mark- och miljödomstolen avgör detaljplanen om hamninfart till kommunens fördel. Trelleborgs kommun och Trelleborgs Hamn ser mycket positivt på mark- och miljödomstolens dom som kom under dagen. Domen möjliggör för kommunen att fastställa detaljplanen för evakuerings- och angreppsväg/framtida östlig hamninfart till och från Trelleborgs hamn.

Håkan Otterström, ny projektledare för Kuststad 2025, uttrycker glädje och ser nu fram emot att ta arbetsprocessen vidare.

– Det här var den första pusselbiten för att få en fullvärdig ringväg och en östlig hamninfart på plats och därmed en viktig signal för arbetet med Kuststad 2025. Visst kan domen överklagas, men i och med att mark- och miljödomstolen uttrycker stöd för kommunens avvägningar hoppas vi att arbetet med evakuerings- och angreppsväg kan påbörjas i närtid.

Domstolens beslut sammanfattat

Trelleborgs kommun antog detaljplanen i maj 2022 och den har sedan dess legat hos mark och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen bedömer att detaljplanen inte strider mot någon rättsregel och att kommunen har agerat inom ramen för plan- och bygglagen. De avvägningar som gjorts mellan enskilda och allmänna intressen är godtagbara. Därför fastställs kommunens beslut att anta detaljplanen.

En viktig milstolpe för Kuststad 2025

En östlig hamninfart med tillhörande lastbilsuppställning utanför hamnområdet är en förutsättning för att Trelleborgs kommun på bästa sätt ska kunna utnyttja ytorna som Trelleborgs Hamn lämnar när verksamheten flyttas åt sydost.

– I och med att vi under lång tid förberett arbetet med att få en evakueringsväg och östlig hamninfart på plats så kommer det att underlätta processen framöver. Kommunen har för att förbereda för arbetet med evakueringsvägen utfört schaktningsarbeten, flyttat en högspänningskabel och rivit byggnader, berättar Christopher Kolbjörnsen, projektledare för Ringväg och hamninfart i Trelleborgs kommun.

Viktigt steg för Trelleborgs Hamn och EU-projektet Green FIT

Jörgen Nilsson, vd på Trelleborgs Hamn, välkomnar också domen.

– Detta är väldigt glädjande då vi kan fortsätta vårt arbete tillsammans med Trafikverket inom EU-projektet Green FIT, där vi bland annat ska förlänga vårt backspår med 200 meter så att vi kan öka andelen intermodal trafik (från väg till järnväg), säger Jörgen Nilsson, vd, Trelleborgs Hamn.

Nödvändig evakueringsväg för säkerhet och effektivitet

Evakueringsvägen är från början ett önskemål från räddningstjänsten, för att kunna evakuera och komma in till hamnen från två håll. I hamnens nuvarande läge finns två in- och utfarter till hamnen, en i väster och en vid centralstationen. När vi flyttar hamnen österut behövs det även en evakueringsväg i öster.

Vid en eventuell evakuering kan över 1 200 fordon – en kö som kan bli 1,2 mil lång – snabbt behöva förflytta sig. För att säkra in- och utfarter från två håll behöver en evakueringsväg byggas i öster.

Dragningen av evakueringsvägen är ungefär densamma som en eventuell framtida hamninfart kan komma att ha. För en fungerande hamninfart krävs också en bro över väg 9 till uppställningsytorna.