Trelleborg är landets sydligaste kommun och en del av den attraktiva och expansiva Öresunds- och Östersjöregionen med över fyra miljoner invånare. Kopplingen till övriga Europa är en styrka som gör det möjligt för Trelleborg att utvecklas till en av landets bästa kommuner att leva, bo och verka i. Välkommen att följa med på resan – från hamnstad till attraktiv kuststad!

Unikt geografiskt läge och en levande landsbygd

Trelleborg är en framgångskommun med långsiktigt hållbar tillväxt. Här finns en levande landsbygd, mil efter mil av vacker kust och långa stränder men här finns också goda kommunikationer till storstäderna Malmö och Köpenhamn och lärdomsstaden Lund. Trelleborg har den lilla stadens kvaliteter men har samtidigt nära till storstadens utbud.

Det unika geografiska läget i kombination med en fantastisk natur skapar livskvalitet och framtidsanda. Kommunen växer med en väldig kraft och har haft en stadig befolkningsökning i över 30 år. Siktet är inställt på att nå 50 000 invånare 2028 och ytterligare drygt 5 000 år 2040 – en ökning på mer än 10 000 invånare på två decennier.

Trelleborg satsar också på att utveckla landsbygden och utpekade utvecklingsorter runt om i kommunen.

Regional tillväxtkärna

Trelleborg är en utpekad regional kärna med en central betydelse för sitt omland. En regional kärna driver utvecklingen i sin regions olika geografiska delar och bidrar till tillväxt över kommungränserna.

Stora satsningar på motorväg och tågtrafik de senaste åren visar nu resultat och nya investeringar som Kuststad 2025, flytt av hamnen, skapandet av Business center Trelleborg och översiktsplanen för Trelleborg 2025 öppnar nya möjligheter för kommunens utveckling. Trelleborg utvecklas som attraktiv bostadsort, med positivt pendlingsnetto, ett diversifierat näringsliv och en fortsatt god utveckling av arbetsutbudet.

Innovation och investering

Trelleborg befinner sig i en investerings- och utvecklingsfas som är frukten av ett vinnande samspel mellan kommun, politik och näringsliv. Skolor och förskolor, parker och service byggs ut. Privata aktörer etablerar serviceverksamheter och det kommunala bostadsbolaget Trelleborgshem bygger nytt i form av både hyresrätter och bostadsrätter.

Att planera, bygga och utveckla för framtiden innebär även att skapa förutsättningar för lösningar vi ännu inte känner till. Hur kommer vi exempelvis att transportera oss i framtiden? Hur kommer våra vanor att förändras – och vilka innovativa lösningar och system kommer att implementeras i våra bostäder och i det offentliga rummet?

Trelleborg tar höjd för de möjligheter som finns i framtiden. Det avspeglar sig till exempel i energifrågor där det kommunala bolaget Trelleborgs Energi siktar på att göra Trelleborg till Sveriges mest klimatsmarta stad bland annat genom satsningar på egen produktion av grön el, utveckling av infrastruktur genom laddstolpar, satsning på vätgas, och olika digitala lösningar.

Välkommen att följa med på resan och bidra till en långsiktigt hållbar tillväxt!

Trelleborg växer