Så växer Trelleborg

Trelleborgs kommun är en kommun i ständig tillväxt. Just nu pågår flera större samhällsbyggnadsprojekt både i staden och i utvecklingsorterna på landsbygden. Kommunens genom tiderna största samhällsbyggnadsprojekt är Kuststad 2025 där helt nya havsnära stadsdelar växer fram – med människan och platsen i fokus.

Den övergripande inriktningen för Trelleborgs utveckling är en fortsättning av redan pågående stadsutveckling med förtätning och omvandling av befintliga stadsdelar.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Flera steg då bostäder skapas

I de nya stadsdelarna av Trelleborg, med direkt anslutning till kollektivtrafik, befintlig stadskärna och landsbygd, planeras det för uppemot 7000 bostäder. År 2040 beräknas det finnas 55 000 trelleborgare vilket ställer höga krav på den strategiska planeringen. För att nå målet om så många nya bostäder finns det flera milstolpar på vägen. Trelleborgs kommun axlar även ett större regionalt ansvar genom att bygga kust- och kollektivtrafiknära stadsdelar samtidigt som hamnen utvecklar sin roll som en nationellt viktig hamn. I kommunen samverkar flera förvaltningar, avdelningar och bolag i syfte att tillsammans förverkliga visionen om en attraktiv kuststad att leva, verka och bo i.

Strategisk planering

För att säkerställa att Trelleborg är och förblir en attraktiv plats att leva, verka och bo på är den strategiska planeringen av stor vikt.

I kommunens översiktsplaner uttrycks kommunens långsiktiga och strategiska ambition för mark-, vatten- och bebyggelseutveckling samt hur befintlig bebyggelse ska användas, utvecklas eller bevaras. Målbilderna går att följa i två dokument; en fördjupad översiktsplan för staden och en för orter och landsbygd. Hur och var stadsutvecklingen sker är en viktig del i arbetet med att skapa en mer sammanhållen och hållbar stad och landsbygd, nu och i framtiden.

Målbilden för Trelleborg är att skapa en regional kuststad, en gemensam stad och en kulturstad. Den övergripande inriktningen är en fortsättning av redan pågående stadsutveckling där förtätning och omvandling av befintliga stadsdelar föreslås utvecklas med bland annat nya bostäder, arbetsplatser, skolor, torg och parker.

Planprocessen i korthet

En stor del av utvecklingsarbetet i kommunen regleras av plan- och bygglagen. Lagen styr vad en översiktsplan respektive en detaljplan ska innehålla, hur de ska tas fram och antas.

Både översiktsplaner och detaljplaner ska visas upp för berörda myndigheter och organisationer samt allmänheten. I samband med det finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna besvaras och planförslaget bearbetas innan det kan antas.

Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser i kommunen.

Tillväxtavdelningens roll

När en plan är antagen fortsätter arbetet på tillväxtavdelningen. Tillväxtavdelningen ska se till att det finns mark tillgänglig för samtliga behov och att marken finns på rätt plats i kommunen och i rätt tid för behovet. Avdelningens viktigaste uppgift är att möjliggöra kommunens mål för befolkningstillväxt. För att säkerställa att utvecklingen verkligen blir hållbar ställs krav på exploatörer, och kommunen driver och deltar också i ett flertal hållbarhetsprojekt.

Bostäder för alla

För att säkerställa att alla invånare i Trelleborg ska ha möjligheten att bo attraktivt arbetar kommunen aktivt med strategisk  bostadsförsörjning. Ett av målen är att: Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden och har som mål att nå 50 000 invånare år 2028. För att Trelleborg ska utvecklas över tid krävs att bostadsbyggandet och befolkningsutvecklingen håller jämna steg och att kommunen arbetar på ett långsiktigt sätt gällande boendefrågorna. Bostadsförsörjningsprogrammet ska ge förutsättningar för både tillväxt och välfärd och är vägledande för vilken typ av bostäder som behöver byggas och för vilka målgrupper.

Trelleborg växer