Trelleborgs kommun utvecklar staden, orterna och landsbygden – för dig som bor, verkar och lever här. Därför är det viktigt för kommunen att föra dialog med invånare och företagare, både befintliga och framtida.

Dialogen handlar både om att berätta vad som planeras från kommunens sida och att lyssna in dina idéer, förslag och åsikter.

Engagera dig på olika sätt

Kommunen jobbar med medborgardialog på flera olika sätt och det finns många sätt för boende och verksamma att engagera sig i Trelleborgs tillväxt och utveckling.

Utöver det som finns lagstadgat i exempelvis plan- och bygglagen i samband med samråd och granskning av detaljplaner försöker kommunen alltid hitta rätt form för dialog utifrån varje enskilt projekt. Det kan vara fysiska informationsmöten med enskilda, digitala frågestunder öppna för allmänheten eller drop in-träffar där både tjänstepersoner och politiker medverkar.

Arbetet med detaljplaner styrs av plan- och bygglagen. Om du vill lämna synpunkter på en pågående detaljplan är det viktigt att detta görs på rätt sätt och inom rätt tidsperiod.

Vi listar alla pågående detaljplaner på kommunens webbplats. På sidan för respektive detaljplan redovisar vi i vilket skede arbetet är samt när och hur du kan lämna synpunkter.

Som boende i Trelleborgs kommun har du möjlighet att lämna in medborgarförslag via kommunens webbplats trelleborg.se. Du kan också rösta på ett förslag som någon annan lämnat in.

Kommunen arbetar med en modell för medborgarbudget som kallas för En miljon idéer. I projektet, som har en geografisk uppdelning i norra och södra landsbygdsområdet får medborgarna  föreslå och rösta fram förslag på investeringar och sociala arrangemang och aktiviteter för en given budget under ett år.

Tillsammans med organisationen Svenska stadskärnor lägger Trelleborgs kommun nu grunden till en modell för samverkan för att arbeta mot en mer levande och attraktiv stadskärna. Projektet löper under 18 månader och ska generera en dynamisk och hållbar plan för stadsutveckling som gynnar både näringsliv och invånare.

Trelleborg växer