Finansiering från EU viktigt för Trelleborgs framtid

Publicerad:

En betydande del av EU:s budget avsätts för bidrag och finansiellt stöd som syftar till att främja tillväxt, integration och genomförandet av EU:s politik över olika områden. Trelleborgs kommun och Trelleborgs Hamn arbetar aktivt med att söka EU-medel för att delvis finansiera de omfattande infrastrukturinvesteringarna som flytten av hamnen samt planeringen för en ny ringväg och en östlig hamninfart innebär.

Mer än hälften av all svensk import och export går genom Sveriges corehamnar. Det gör corehamnarna till de viktigaste hamnarna för svenskt näringsliv. Trelleborgs Hamn är Sveriges största RoRo-hamn, ett faktum som gjort att EU utsett Trelleborgs Hamn som en så kallad corehamn.

Trelleborgs Hamn – en utpekad corehamn i Europa

Tack vare Trelleborgs Hamns core-status inom EU och dess placering inom det Transeuropeiska Transportnätverket (TEN-T) finns möjligheter att erhålla medfinansiering från EU för både planering och byggande.

Hamnen har mellan åren 2015-2023 fått cirka 40 miljoner Euro i finansieringsbidrag för att utveckla hamnen med nya färjelägen, anpassning av ramper, vindkraftverk, reningsverk, intermodala järnvägsspår, ny check-in med mera.

Gemensam ansökan för östlig ringväg och hamninfart

Sedan kommunfullmäktige fattade beslut om en östlig ringväg och hamninfart år 2016 har Trelleborgs kommun och Trelleborgs Hamn gemensamt sökt och beviljats EU-medel för drygt 2 miljoner euro för planeringen av en östlig ringväg och östlig hamninfart.

– Utlysningar är vanliga, men historiskt sett har Sverige varit dåligt på att utnyttja möjligheterna. Det är av stor vikt för oss att fortsätta söka och dra nytta av EU-finansiering för att främja vår region, säger Charlotte Lindström, processledare för Kuststad 2025.