Kvarterspark skapas i nya området Södra Gränstorp

Publicerad:

Denna veckan sätts spaden i jorden för anläggandet av nya Gränstorpsparken i Södra Gränstorp. Parken som ska stå klar 2023 ger norra Trelleborg en grön oas för lek och utevistelse för både boende och besökare.

Gränstorpsparken kommer att bli omkring 6 000 kvadratmeter och anläggs mitt i det framväxande området Södra Gränstorp vid Trelleborgs norra infart vid Lundavägen/väg 108. Idag är endast dagvattendammen på plats, men parken ska stå klar våren 2023.

Fotograf: Lantmäteriet

– Startmöte för anläggandet hölls i förra veckan och vår entreprenör VBA Syd AB kommer att börja bygga Gränstorpsparken under juli månad, säger Zainab Mousa, projektledare på kommunens stadsmiljöavdelning. Parken blir omkring 6 000 kvadratmeter stor och planen är att den ska vara slutbesiktigad senast i april 2023.

Gränstorpsparken blir en del av den norra entrén till Trelleborg och kommer att fungera både som finpark och som kvarterspark för boende i området. Hela området får en blandad karaktär med både bostäder och verksamheter som skola och förskola. Placeringen mellan Trygghetens hus i norr och Havrejordsvägen i söder gör att Gränstorpsparken kommer att utgöra en viktig friyta för lek och utevistelse.

Vacker bro över dammen

Mitt i den blivande parken finns en dagvattendamm som förutom att tillföra estetiska värden också blir ett viktigt översvämningsskydd för området. Ett grusat gångstråk kommer att löpa kring hela parkytan där stor omsorg läggs på belysningen. Parken ska vara vacker också kvällstid.

– Dammen är omsorgsfullt utformad och kommer att överbryggas av en vacker bro som mellanlandar på en liten ö, säger stadsträdgårdsmästare Mark Huisman. I parken kommer det att finnas några sittplatser och flera vackra planteringar av företrädesvis olika perenner och lökväxter.

Både inhemska och exotiska träd

Markytorna kommer till största delen att bestå av gräsmattor med vårlökmattor, träd och olika typer av buskar.

– Det blir ett flertal olika trädarter, både inhemska och exotiska, säger Mark Huisman. Detta blir den första finparken i norra Trelleborg.

I nya Gränstorpsparken kommer Trelleborgs kommun placera ut en så kallad Jimmys - en ljusskulptur av landskapsarkitekten Monika Gora. Jimmys finns på flera platser både i utlandet och i Sverige, som denna på Frösön i Jämtland.

Ljusskulptur av Monika Gora

I norr avgränsas Gränstorpsparken av befintliga popplar som bildar vegetationsridå mot Trygghetens hus. Här kommer också ett pumphus uppföras för hantering av dagvatten.

I parkens södra del, närmast Havrejordsvägen, placeras en av den kända landskapsarkitekten och konstnären Monika Goras ljusskulpturer, så kallade Jimmys. Skulpturen i glasfiberarmerad polyesterplast finns på ett flertal platser i världen och lyses upp inifrån nattetid.

Södra Gränstorp är ett av flera exploateringsområden i norra delen av Trelleborg.

Gränstorpsparken är ritad av den trelleborgsbaserade landskapsarkitekten Mona Wembling.

Mer information om exploateringsområdet

Södra Gränstorp

Detaljplan 230, Del av Västervång 2:25 m fl., ”Södra Gränstorp”

Flerbostadshus och radhus i norra Trelleborg