Markanvisningsavtal med Specialfastigheter

Publicerad:

Fullmäktige i Trelleborgs kommun beslutade på ett extrainsatt möte 13 maj att godkänna markanvisningsavtalet med Specialfastigheter som rör den plats där kriminalvårdens anstalt ska ligga. 

Kriminalvården har sedan 1985 häktesverksamhet i Trelleborg och häktet är idag en del av verksamhetsområde Malmö Häkte.

I juni 2020 tecknade Kriminalvården ett samverkansavtal med Trelleborgs kommun om etablering av en ny större anläggning.

Under 2020-2021 arbetade kommunen tillsammans med Kriminalvården fram en ny detaljplan för att möjliggöra för kriminalvård och infrastruktur inom Trelleborgs östra verksamhetsområde
benämnt Business Center Trelleborg (BCT).

Detaljplanen för den planerade kriminalvårdsanstalten i Trelleborg vann laga kraft då Mark- och miljödomstolen avslog överklagandena och Mark- och miljööverdomstolen inte beviljade prövningstillstånd.

Markanvisningsavtal

Under 2022 genomförde Kriminalvården en upphandling för att välja fastighetsägare för den nya anläggningen. Uppdraget tilldelades Specialfastigheter, vilket ledde till markanvisningsavtalet mellan kommunen och bolaget.

Avtalet innebär att kommunen kommer att erhålla cirka 220 miljoner kronor som köpeskilling. Specialfastigheter ska ta fram ett gestaltningsprogram som kommunen ska godkänna innan överlåtelse av fastigheten sker och bygglov söks.

I avtalet regleras även kostnads- och ansvarsförhållandet för genomförandet av detaljplanen, exempelvis redogör avtalet för vad som gäller vid eventuella föroreningar i mark, omläggning av befintligt dikningsföretag, skötsel av befintliga biotoper så som en trädallé i östra delen av planområdet, utbyggnaden av allmän infrastruktur och pågående arkeologiska undersökning.

Infrastrukturarbete pågår

Kommunens entreprenad för allmän infrastruktur så som ledningsläggning, gator, dagvattendamm pågår för genomförandet av detaljplanen. Den allmänna infrastrukturen planeras att vara i drift i slutet på 2024.

Fakta om kriminalvårdsanläggningen

Den planerade kriminalvårdsanstalten kommer ha en kapacitet att inrymma 740 platser, varav 180 platser är häktesplatser. Det medför cirka 700 nya arbetstillfällen i kommunen.