Nu påbörjas arbetet med infrastrukturen till BCT

Publicerad:

I dagarna har förberedande arbeten påbörjats för att anlägga den första etappen av infrastrukturen till det kommande Business Center Trelleborg (BCT) och kriminalvårdsanstalten.

Nu pågår anläggandet av en tillfällig, grusbelagd byggväg som leder till den nya, permanenta väg i nord-sydlig riktning som börjar anläggas i vecka 40.

Totalt ska 1 500 meter ny väg anläggas. En i nord-sydlig sträckning och en i öst-västlig. Vägarna möjliggör för uppförandet av bland annat kriminalvårdsanstalten. Fler vägar kommer att anläggas i senare etapper, som ska tillgodose den övriga infrastrukturen i BCT.

I samband med byggandet av de nu aktuella vägarna ska även belysning, dagvattenhantering och vatten och avlopp anläggas. Gatubelysningen är särskilt anpassad för att inte störa djurlivet i området, till exempel fladdermöss. En dagvattendamm uppförs väster om den nord-sydliga vägsträckningen.

Arbetet med vägbyggena i denna första etapp beräknas vara klart i slutet av 2024.

Detaljplan för området