Trelleborg kan få stadsdel med idrottsfokus

Publicerad:

I området runt Östervångsparken finns goda förutsättningar för en bred satsning på träning och idrott. En ny förstudie för projektet Idrottsstaden visar hur kommunen kan skapa en stadsdel med plats för nytt badhus, en skola med idrottsprofil och bostäder. Söderslättshallen föreslås byggas ut med ytterligare en isyta och Vångavallen ersättas med en ny arena.

Ett förslag på hur området kan utformas med möjlighet att utöva flera olika idrotter. Illustration från Tengbom.

Bakgrunden till idéen om idrottsstaden är breddidrottens behov av fler isytor, att badhuset är uttjänt och i behov av renovering samt att Vångvallen varken uppfyller Svenska Fotbollsförbundets krav för elitarenor eller möter behoven i vardagen.

Utöver nytt badhus, utbyggnad av Söderslättshallen med ytterligare isyta samt en ny fotbollsarena, finns goda förutsättningar att utveckla området ytterligare. Arkitektfirman Tengbom har på uppdrag av kommunen tagit fram förstudien med fokus på ny fotbollsarena och områdets struktur. Tengbom menar att stadsdelen fullt utbyggd kan bli en del av Trelleborg där idrott och hälsa står i fokus.

I förslaget ingår nya bostäder längs med Östervångsvägen och en skola med plats för uppemot 600 elever. Alla anläggningar kan bindas samman med stråk för gång- och cykeltrafik, medan bilparkering samlas och samnyttjas i ett mobilitetshus. Arkitektfirman har även hittat en lösning för att bevara Östervångsstadion och möjligheten att utöva friidrott i området.

Visionsbilden visar hur gatan intill en ny fotbollsarena skulle kunna utformas. Visionsbild från Tengbom.

– Ambitionen har varit att hitta ett effektivt nyttjande av en ny arena som möjliggör verksamhet de flesta dagar på året, och inte bara fotboll. Förslaget med en skola har funnits med i arbetet på så sätt att en skola är den mest ytkrävande verksamheten vi har att planera för. Finns det plats för en skola i förslaget kan vi få in alla andra möjliga användningsområden, säger Mattias Hägg, enhetschef för exploatering och strategisk lokalförsörjning i Trelleborgs kommun.

Det finns inga beslut om en skola i idrottsstaden. Frågan kommer att hanteras genom kommunens ordinarie process för lokalförsörjning.

Samarbete med privata aktörer

I nuläget arbetar kommunen utifrån att privata aktörer ska äga anläggningarna i området, och att kommunen ska hyra in sig. När avsiktsförklaringen för idrottsstaden togs fram tidigare i år gjordes bedömningen att det inte finns utrymme för kommunen att själv bära investeringar för att renovera eller bygga nya sportanläggningar i den omfattning förslaget i sin helhet utgör.

Fotbollsarenan föreslås byggas på samma ställe som Vångavallen ligger på idag, i två etapper. Fullt utbyggd kommer den att ha 5300 platser för sittande och stående publik. TFF har aktivt deltagit i arbetet kring fotbollsarenan.

– Behovet kring en ny fotbollsarena har funnits under en längre tid, så vi är väldigt nöjda över att processen kommit så här långt. Ofta kopplas behovet kring en ny arena ihop med vår elitverksamhet, men för oss handlar detta precis lika mycket om vår breddverksamhet. Idag råder stora brister även i de mest basala behoven som en fotbollsförening har, till exempel att kunna bedriva utbildning utanför plan. Idrottsstaden och en ny arena innebär att Trelleborgs barn och ungdomar kommer kunna erbjudas helt andra möjligheter att idrotta, säger Mattias Kronvall, klubbdirektör Trelleborgs FF.

För fotbollsarenan finns ett tecknat markanvisningsavtal och för övriga delar ett markreservationsavtal. Inga formella beslut har fattats kring utformning av idrottsstaden.

Visionsbilden är ett förslag på hur entrén till en ny fotbollsarena skulle kunna se ut. Illustration från Tengbom.