Bostadsbebyggelse i Gislövs by - stationsbyn

  • Bostäder
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplanSamråd om detaljplanUnder samrådstiden kan synpunkter lämnas på planen. För mer information om projektet och samrådstid se Trelleborg.se.
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

I Gislövs by, öster om Trelleborg i det vackra landskapet på Söderslätt, planeras bostadsbebyggelse, som bygger vidare på banvallens sträckning genom byn. I möjligaste mån anpassas den nya bebyggelsen till befintliga bebyggelsestrukturer och den omgivande grönskan.

Typ av projekt: 20-25 småhus och radhus.

Fastighet: Gislöv 81:1

Exploatör: Jan Andersson, TBG Bygg & förvaltning AB

Tidplan: Detaljplanen förväntas antas under våren 2024.