Bostadsbebyggelse vid Kurland

  • Bostäder
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Syftet med projektet är att möjliggöra för småhus i form av par- och radhus i Kurlands södra ände, strax norr om Kämpingevägen. Den nya bebyggelsen ska till sin karaktär på ett tydligt sätt kopplas till befintlig bebyggelse i Kurland samtidigt som värden inom området, som grönområden, bevaras.

Bilden visar planområdet för detaljplanen.

Typ av projekt: Bostadsbebyggelse, cirka 20 bostadsenheter

Fastighet: Maglarp 57:68

Exploatör: Trelleborgshem

Tidplan: —