Business Center Trelleborg

  • Verksamhetsområde
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplanGranskning av detaljplanUnder granskningstiden kan synpunkter lämnas på planen. För mer information om projektet och granskningstid se Trelleborg.se.
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Som en del av näringslivssatsningen inom stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 utvecklar kommunen befintliga Östra verksamhetsområdet till Business Center Trelleborg.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för industri- och produktion- samt logistikverksamhet, med kompletterande inslag av kontor och service. Därutöver syftar detaljplanen till att i vissa delar av området möjliggöra för restaurang, café, gym och kiosketableringar i bottenvåning eller som sammanbyggda med verksamhets-, industri- eller logistikbyggnader.

Detaljplanen ställdes ut för samråd under våren/sommaren 2022 och ställdes ut för granskning mellan 2023-04-19 och 2023-05-03.

Efter granskningen av detaljplanen har det visat sig att en gatuanslutning i den östra delen, som tidigare var del av detaljplan 307 för Mellanköpinge 2:21 med flera, behöver läggas till den nu aktuella detaljplanen. Område för gata har därför lagts till i detaljplanen, vilket föranleder att detaljplanen behöver ställas ut nytt. Granskning nummer 2 äger rum mellan 2023-10-23 och 2023-11-08.

Detaljplan 283, för Ardennern 1 med flera, inom Business Center Trelleborg

Kuststad 2025

Vätgasanläggning prövas på Business Center

Området som detaljplanen omfattar är markerat med blått.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Typ av projekt: Utveckling av verksamhetsområde med satsning på bland annat logistikverksamhet

Exploatör: Trelleborgs kommun, Polar Structure, befintliga verksamhetsutövare och fastighetsägare

Tidplan: Detaljplanen beräknas att antas i början på 2024.