Business Center Trelleborg

  • Verksamhetsområde
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplanAntagande av detaljplanDetaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden alternativt Kommunfullmäktige. Tre veckor efter planen antagits kan berörda överklaga detaljplanen. För mer information om projektet och överklagningstid se Trelleborg.se.
  • Laga kraft
  • Klart

Som en del av näringslivssatsningen inom stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025 utvecklar kommunen befintliga Östra verksamhetsområdet till Business Center Trelleborg.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för industri- och produktion- samt logistikverksamhet, med kompletterande inslag av kontor och service. Därutöver syftar detaljplanen till att i vissa delar av området möjliggöra för restaurang, café, gym och kiosketableringar i bottenvåning eller som sammanbyggda med verksamhets-, industri- eller logistikbyggnader.

Detaljplan har varit föremål för samråd och utställt för granskning vid två tillfällen. Detaljplanen ställs ut för en tredje granskning våren 2024. Antagande planeras till sommaren 2024.

Detaljplan 283, för Ardennern 1 med flera, inom Business Center Trelleborg

Kuststad 2025

Vätgasanläggning prövas på Business Center

Typ av projekt: Utveckling av verksamhetsområde med satsning på bland annat logistikverksamhet

Exploatör: Trelleborgs kommun, Polar Structure, befintliga verksamhetsutövare och fastighetsägare

Tidplan: Detaljplanen beräknas att antas sommaren 2024.