Flerbostadshus i kvarteret Bävern i centrala Trelleborg

  • Bostäder
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

I linje med kommunens strategiska målsättning om att förtäta i staden har tre flerbostadshus byggts i anslutning till Stadsparken i Trelleborg. Inom samma projekt byggdes före detta Centralskolan i samma kvarter om till bostäder.

Projektet skapade en miljö med hög stadsmässig karaktär, bland annat genom att den nya detaljplanen gör det möjligt att ha verksamheter i bottenplan de nya byggnaderna.

Kvarteret vann Trelleborgs kommuns Samhällsbyggnadspris år 2018.

De nya husen har bidragit till en miljö med mer stadsmässig karaktär.