Flerbostadshus vid Stortorget och Stadsparken i Trelleborg

  • Bostäder
  • Kontor och handel
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplanGranskning av detaljplanUnder granskningstiden kan synpunkter lämnas på planen. För mer information om projektet och granskningstid se Trelleborg.se.
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Tidigare framtagen detaljplan för området blev upphävd av Mark- och miljööverdomstolen i december 2021 på grund av att planhandlingarna inte angett att delar av planområdet avvek från Fördjupningen av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025. Nu ska ny detaljplan tas fram med beskrivning av den del av planområdet som avviker från den fördjupningen av översiktsplanen.

Mitt i centrum – nära handel och kollektivtrafik och precis intill Stortorget och Stadsparken – ska 40 nya hyresrätter byggas. Lägenheterna fördelas på två byggnader som kommer att kompletteras med indragen takvåning för tekniska installationer och garage i källarplan. I bottenvåningen planeras verksamheter.

Byggnadernas placering skapar nya rumsliga sammanhang i kopplingen till Nygatan, Stortorget och Stadsparken och nya funktioner alstrar ett ökat stadsliv. Samtidigt skapas möjlighet att anlägga en sammanhållen gångväg utmed Nygatan, från öster och fram till Stortorget, samt att säkra förbindelsen mellan Nygatan och Stadsparken.

Typ av projekt: Cirka 40 nya hyresrätter. Verksamhetslokaler i bottenplan.

Fastighet: Kiosken 1

Exploatör: Alsingevallen

Tidplan: Detaljplanen beräknas antas hösten 2022.