Flerbostadshus vid Stortorget och Stadsparken i Trelleborg

  • Bostäder
  • Kontor och handel
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Mitt i centrum – nära handel och kollektivtrafik och precis intill Stortorget och Stadsparken – ska 40 nya hyresrätter byggas. Lägenheterna fördelas på två två byggnader som kommer att kompletteras med indragen takvåning för tekniska installationer och garage i källarplan. I bottenvåningen planeras verksamheter.

Byggnadernas placering skapar nya rumsliga sammanhang i kopplingen till Nygatan, Stortorget och Stadsparken och nya funktioner alstrar ett ökat stadsliv. Samtidigt skapas möjlighet att anlägga en sammanhållen gångväg utmed Nygatan, från öster och fram till Stortorget, samt att säkra förbindelsen mellan Nygatan och Stadsparken.

Planhandlingar

Typ av projekt: Cirka 40 nya hyresrätter. Verksamhetslokaler i bottenplan.

Exploatör: Alsingevallen

Tidplan: Detaljplanen är överklagad. Domslut beräknas komma under hösten 2021