Flerfamiljshus, radhus och äldreboende intill golfbanan i Beddingestrand

  • Bostäder
  • Vård och omsorg

Syftet med projektet är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av flerfamiljshus, radhus och ett äldreboende med tillhörande lokalgator.

  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Området kopplas samman med det nyligen påbörjade bostadsbygget kring Granhyddan som fått namnet Beddinge Beach.

Planområdet.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Typ av projekt: Flerfamiljshus, radhus och äldreboende

Exploatör: Bedinge Golfklubb & Treano

Tidplan: Detaljplan beräknas kunna antas våren 2024