Förskola, 150 bostäder och parkområde i norra Trelleborg

  • Bostäder
  • Utbildning och barnomsorg
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

I norra delarna av Trelleborg, med närhet till grönytor och skola, men även centrala Trelleborg, växer ett nytt bostadsområde fram. Inom projektet Södra Gränstorp pågår utbyggnaden just nu av 150 bostäder, en ny förskola och ett nytt parkområde; Gränstorpsparken.

Bostäderna uppförs i varierad upplåtelseform för att komplettera det befintliga närliggande bostadsbeståndet. Miljötänk genomlyser projektets olika byggnationer med solceller, laddstationer för elbilar, miljöcertifiering med mera.

Den nya parken kommer att växa fram norr om Havrejordsvägen.

Även ny kommunal infrastruktur ingår i projektet.

Visionsbild Södra Gränstorp.

Fotograf: We construction

Typ av projekt: Förskola med åtta avdelningar. Cirka 150 bostäder i varierad upplåtelseform (hyresrätter och bostadsrätter). Tre fribyggartomter kommer att fördelas via kommunens tomtkö. Nya lokalgator, gång- och cykelvägar samt ett parkområde.

Exploatör: We Construction ABAcrinova ABSkanska Sverige AB

Tidplan: Detaljplanen vann laga kraft 2019-05-09, utbyggnad pågår. Förskolan, delar av bostäderna och första etappen av den allmänna platsmarken har färdigställts. Kvarstående bostadskvarter och färdigställandearbeten på allmän platsmark inklusive Gränstorpsparken färdigställs under år 2022-2024. Fribyggartomterna är planerade att fördelas år 2024.

Visionsbild flerbostadshus.

Fotograf: Acrinova