Gång- och cykelväg mellan Höllviken och Trelleborg

  • Trafik- och infrastruktur
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Trafikverket planerar, i samarbete med Region Skåne, Trelleborg och Vellinge kommun, för att anlägga en gång- och cykelväg mellan Höllviken och Stavstensudde i Trelleborg. Gång- och cykelvägen blir del av sydkustleden som sträcker sig mellan Helsingborg och Simrishamn. Ändringen av gällande detaljplan syftar till är att möjliggöra för Trafikverket att fastslå vägplan för gång- och cykelvägen mellan Höllviken och Stavstensudde.

Se information på Trafikverkets webbplats

Ortofoto med planområdets avgränsning i gult. Markerat område i rött omfattar den del av detaljplanen som upphävs.

Typ av projekt: Ändring av detaljplan. Kvartersmark i detaljplan upphävs för möjliggörande av Trafikverkets vägrätt.

Exploatör: Trafikverket

Tidplan: Detaljplanen bedöms kunna antas under slutet av fjärde kvartalet 2021.