Hotell- och konferensanläggning kombinerat med kontor i centrala Trelleborg

  • Kontor och handel
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Nybyggnation av hotell- och konferensanläggning kombinerat med kontor byggs inom kvarteret Herkules i centrala Trelleborg. Byggnaden kommer att bli 16 våningar hög. Avsikten är att några våningsplan ska inrymma kontor för Trelleborgs kommun. Thelinska magasinet som ligger inom samma kvarter ska renoveras till konferenslokaler och kopplas samman med 16-våningshuset.

Typ av projekt: Nybyggnation av hotell- och konferensanläggning kombinerat med kontor. Inkluderar även ombyggnad av CB-Friisgatans södra del samt avsmalning av del av Hamngatan.

Exploatör: Hemsö Fastigheter AB

Tidplan: Detaljplanen vann laga kraft 2017-11-21. Arbeten har startat ute på plats. Färdigställande är planerat runt årsskiftet 2025/2026.