Hotell- och konferensanläggning kombinerat med kontor i centrala Trelleborg

  • Kontor och handel
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Nybyggnation av hotell- och konferensanläggning kombinerat med kontor planeras att byggas inom kvarteret Herkules i centrala Trelleborg. Byggnaden kommer att bli 16 våningar hög. Thelinska magasinet som ligger inom samma kvarter ska renoveras till konferenslokaler och kopplas samman med 16-våningshuset.

Typ av projekt: Nybyggnation av hotell- och konferensanläggning kombinerat med kontor. Inkluderar även ombyggnad av CB-Friisgatans södra del.

Exploatör: Hemsö Fastigheter AB

Tidplan: Detaljplanen vann laga kraft 2017-11-21. Byggnation har ännu inte startat.