Hotell och restaurang i kulturhistoriska byggnader och två nya flerbostadshus i centrala Trelleborg

  • Bostäder
  • Kontor och handel

För kvarteret Badhuset i centrala Trelleborg finns planer för att omvandla och förtäta kvarteret, där bland annat den gamla brandstationens lokaler är belägna. Här ska funktionsblandad stadsbebyggelse med hotell och bostäder stärka den sociala närvaron i området. Det kulturhistoriska värdet som finns på platsen ska värnas och den arkitektoniska gestaltningen säkerställas, när ny tillkommen bebyggelse möter det gamla.

  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplanGranskning av detaljplanUnder granskningstiden kan synpunkter lämnas på planen. För mer information om projektet och granskningstid se Trelleborg.se.
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Området är markanvisat genom en markanvisningstävling och det vinnande förslaget från MTA Bygg och anläggning har ett koncept med ett glasat parti i tillägg till det befintliga gamla polishuset och gamla brandstationen. Förutom hotell planeras bostäder, butiker och arbetsplatser sammanvävda till en stark enhet. Förslaget innehåller också platser inom kvarteret för kultur, natur och möten mellan människor, till exempel hotell, bageri, restaurang, café, trädgårdar, bakgårdar, konst, utställningar och plats för liv.

Markanvisning kvarteret Badhuset

Vy över det östra bostadskvarteret från sydöst till nordväst. Framtagen visionsbild av Okidoki på uppdrag av MTA bygg och anläggning.

Typ av projekt: Hotell, restaurang, bostadshus, besöksanläggning och centrumverksamhet. Området omfattar 13 400 kvadratmeter, cirka 200-250 lägenheter.

Exploatör: MTA Bygg och Anläggning

Tidplan: Detaljplanen beräknas antas hösten 2024.