Idrottsstaden

 • Bostäder
 • Park och fritid
 • Trafik- och infrastruktur

I området runt Östervångsparken i Trelleborg finns goda förutsättningar för en bred satsning på träning och idrott.

 • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
 • Planprogram
 • Planuppdrag
 • Samråd om detaljplan
 • Granskning av detaljplan
 • Antagande av detaljplan
 • Laga kraft
 • Klart

På lång sikt planerar kommunen tillsammans med föreningslivet för en utveckling av Söderslättshallen med ytterligare en isyta, ett nytt badhus, ett mobilitetshus och ombyggnad av den befintliga fotbollsanläggningen.

Planområdet

Typ av projekt: Projektet inrymmer Vångavallen, Söderslättshallen, ny ishall kopplat till den befintliga, p-hus på parkeringen vid Söderslättshallen och nytt badhus

Exploatör: Trelleborgs kommun

Tidplan: Områdets utbyggnad kommer ske under lång tid och etappvis.