Idrottsstaden

 • Bostäder
 • Park och fritid
 • Trafik- och infrastruktur

I området runt Östervångsparken i Trelleborg finns goda förutsättningar för en bred satsning på träning och idrott. En ny förstudie för projektet Idrottsstaden visar hur kommunen kan skapa en stadsdel med plats för nytt badhus, en skola med idrottsprofil och bostäder. Söderslättshallen föreslås byggas ut med ytterligare en isyta och Vångavallen ersättas med en ny arena.

 • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
 • Planprogram
 • Planuppdrag
 • Samråd om detaljplan
 • Granskning av detaljplan
 • Antagande av detaljplan
 • Laga kraft
 • Klart

Planuppdraget för Idrottsstaden syftar till att möjliggöra för ändamålen fotbollsarena, badhus, ishall, mobilitetshus, bostäder och centrumverksamhet. Ansökan syftar även till att skapa goda och gena kopplingar inom området samt möjliggöra för rekreation för allmänheten.

Visionsbilden är ett förslag på hur entrén till en ny fotbollsarena skulle kunna se ut. Illustration från Tengbom.

Typ av projekt: Projektet inrymmer: Nya Vångavallen, 4 fotbollsplaner, Östervångsstadion, Söderslättshallen, ny ishall kopplat till den befintliga, P-hus på parkeringen vid Söderslättshallen, Ev. bostäder kopplat till p-huset, badhus, begravningsyta och bostäder på andra lämpliga ytor

Exploatör: Trelleborgs kommun

Tidplan: Områdets utbyggnad kommer ske under lång tid och etappvis. Första detaljplanen är påbörjad och förväntas antas under 2024. Detaljplanering och utbyggnad av området kommer pågå fram till 2030.

Planområdet

Visionsbilden visar hur gatan intill en ny fotbollsarena skulle kunna utformas. Visionsbild från Tengbom.