Ny förskola och bostäder i centrala Trelleborg

  • Bostäder
  • Utbildning och barnomsorg
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Planen är att förtäta en central del av Trelleborg, samt skapa allmän plats som binder samman staden och möjliggör att området omvandlas till funktionsblandad stadsbebyggelse.

Kvarteret Bollen är en deletapp i stadsomvandlingsprojektet Övre och Stadsparkskvarteren i centrala Trelleborg. Detaljplanen möjliggör för cirka 100 nya förskoleplatser och 20 nya bostäder på kommunal mark. Byggrätterna för bostäder avses att anvisas genom en markanvisningstävling år 2024-2025.

Övre och Stadsparkskvarteren

Markanvisning

Detaljplaner

Markanvisning

Typ av projekt: Förskola och cirka 50-100 bostäder

Exploatör: Ej utsett.

Tidplan: Detaljplanen vann laga kraft 2020-09-08. Genomförandet av detaljplanen pågår. Utbyggnad av allmän platsmark, etapp 1, är genomförd. Byggnation av förskola och bostäder väntas pågå mellan år 2024-2027.