Ny rugbyanläggning i östra Trelleborg

  • Park och fritid
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

I Trelleborg ska alla invånare ha goda möjligheter till ett rikt idrotts- och föreningsliv. Därför planerar Trelleborgs kommun att uppföra en helt ny rugbyanläggning i anslutning till befintliga Ymorvallen i östra Trelleborg. Här ska finnas plats för två fullskaliga rugbyplaner med faciliteter som nya omklädningsrum, föreningslokaler och läktare. Planerna kan byggas i etapper med den södra planen först och därefter den norra. Med förslaget fastställer vi den nuvarande användningen av Ymorvallen i detaljplan, och utvecklar samtidigt ett redan befintligt skol- och idrottsområde ytterligare.

Typ av projekt: Ny idrottsanläggning med rugbyplan.

Fastighet: del av Mellanköpinge 13:23 med flera

Tidplan: Detaljplanen vann laga kraft 2021-12-30. Utbyggnaden av rugbyanläggningen pågår, färdigställande är planerat till slutet av år 2023.