Ny stadsdel med blandad bebyggelse i Trelleborg

 • Bostäder
 • Kontor och handel
 • Park och fritid
 • Trafik- och infrastruktur
 • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
 • Planprogram
 • Planuppdrag
 • Samråd om detaljplan
 • Granskning av detaljplan
 • Antagande av detaljplan
 • Laga kraft
 • Klart

Syftet med planprogrammet för Phylatterion är att utreda vad hela Phylatterion-området ska vara i det framtida Trelleborg. Området har stor potential att utvecklas till blandstad samt bidra till att minska barriäreffekten mellan omkringliggande områden samt tydliggöra västra Trelleborgs koppling till stadskärnan.

Typ av projekt: —

Exploatör: —

Tidplan: Planprogrammet beräknas kunna godkännas under våren 2024. Planarbetet för den första detaljplanen föreslås att påbörjas under hösten 2023/våren 2024.