Ny tillfart och ökad tillgänglighet till verksamhetsområde

  • Trafik- och infrastruktur
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplanAntagande av detaljplanDetaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden alternativt Kommunfullmäktige. Tre veckor efter planen antagits kan berörda överklaga detaljplanen. För mer information om projektet och överklagningstid se Trelleborg.se.
  • Laga kraft
  • Klart

Planläggningen syftar till att möjliggöra för in- och utfart mot Tommarpsvägen väster om planområdet.

Typ av projekt: Infrastruktur.

Exploatör: Trelleborgs kommun.

Tidplan: Detaljplanen är överklagad och kommunen har överlämnat ärendet till Mark- och miljödomstolen för vidare hantering.