Nya stadsdelar på Övre i centrala Trelleborg - gamla gasverkstomten

  • Bostäder
  • Kontor och handel

I centrala Trelleborg förtätas området där den gamla järnvägsstationen och busstorget Trelleborg Övre låg. Här ska de tomma ytorna fyllas med stadsbebyggelse med olika funktioner och binda samman stadens olika delar.

Förslaget bygger på en rutnätsstruktur med brutna siktlinjer, där stenstaden i centrum växer norrut. Förslaget innebär att befintliga stadsstrukturer länkas samman och att den sammanhängande stadsväven i Trelleborgs centrala delar utökas.

  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Detaljplanen för Signalen 19 med flera är en del av Övre och Stadsparkskvarteren. Detaljplanen möjliggör för blandad stadsbebyggelse och allmän plats som binder samman detaljplanområdet med befintlig stadsstruktur som vidare möjliggör för Trelleborgs centrala delar att växa norrut.

Inom fastigheterna som detaljplanen berör finns en kulturhistoriskt värdefull byggnad som tidigare nyttjats som tjänstebostad. Denna byggnad ska bevaras. Vidare finns andra kulturintressanta byggnader, som på grund av föroreningsskador inte kan bevaras. Det gamla parkkontoret ska istället demonteras och återuppbyggas med material från området och det så kallade retorhuset ska rivas. På platsen för retorhuset ska en byggnad med samma volym som sin föregångare istället uppföras.

Marksanering är färdig och projektering av allmän platsmark pågår. Återmontering av Parkkontoret påbörjas våren 2023 och övrig exploatering år 2024. År 2023 väntas omfattande rivningsarbete av byggnader inom fastighet Signalen 19 för att möjliggöra exploatering av planlagd byggrätt.

Kommunen planerar tilldela mark inom detaljplaneområdet bland annat genom markanvisningstävlingar, med start år 2023/2024.

Övre och Stadsparkskvarteren på kommunens webbplats

Se detaljplan 234 för Signalen 19 med flera, Gasverket

Typ av projekt: Cirka 250 lägenheter och centrumverksamhet i bottenplan

Fastighet: Signalen 19

Exploatör: H.H. Invest AB och Stjernplan Gasverket AB, Trelleborgshem, samt ej utsedda exploatörer

Tidplan: Detaljplanen vann laga kraft 2022-06-08.