Nya villatomter längs med Södra Torvängsvägen i Skegrie

  • Bostäder

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för att komplettera bebyggelsen längs med Södra Torvängsvägen i Skegrie med småskaliga bostäder. Den nya bebyggelsen ska anpassas med hänsyn till platsens kulturhistoriska värden och karaktär gällande utformning och omfattning.

  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplanGranskning av detaljplanUnder granskningstiden kan synpunkter lämnas på planen. För mer information om projektet och granskningstid se Trelleborg.se.
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Planhandlingar (trelleborg.se)

Typ av projekt: 15 friliggande villor

Fastighet: Skegrie 18:5 m.fl.

Exploatör: —

Tidplan: Antagande beräknas ske under våren 2025.