Nytt vattenverk i norra Trelleborg

  • Verksamhetsområde
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

I norra Trelleborg planeras nu för ett nytt vattenverk för att säkerställa tillgången till vatten för befintliga och nya trelleborgare. Det befintliga vattenverket har inte kapacitet att klara av den tillkommande bebyggelse och befolkningsökning som planeras i staden – därmed ska ett nytt vattenverk byggas. Byggnationen av ett nytt vattenverk möjliggör även för nyttjandet av nya/moderna tekniker vid tillförsel av vatten.

Typ av projekt: Nytt vattenverk

Exploatör: Trelleborgs kommun

Tidplan: Detaljplanen beräknas antas hösten 2025