Pilehallen, idrottshall i östra Trelleborg

  • Park och fritid
  • Utbildning och barnomsorg
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Idrottshallen Pilehallen i östra delen av Trelleborg, norr om Fagerängen, färdigställdes till höstterminen 2022. Hallen har uppförts för att både Pilevallsskolan och Internationella Engelska skolan ska kunna bedriva sin idrott.

Utöver skolidrott kan hallen även nyttjas av föreningar och fritidsverksamhet. Hallen är uppförd som dubbelhall. Fasaden består bland annat av perforerad anodiserad aluminium. Taket har försetts med inslag av sedum och solceller. Byggnaden miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver med målsättning om Miljöbyggnad Guld avseende energianvändning.

Byggnationen färdigställdes till höstterminen 2022 när Internationella Engelska skolan öppnade på grannfastigheten.

Visionsbild av den planerade idrottshallen Pilehallen i anslutning till ny skola i östra Trelleborg.

Fotograf: Hemsö

Typ av projekt: Idrottshall

Exploatör: Hemsö Fastighets AB

Tidplan: Detaljplanen vann laga kraft 2020-03-10. Idrottshallen färdigställdes till höstterminen 2022.