Rad- och parhus, samt förskola vid Gröningen i Beddingestrand

  • Bostäder
  • Utbildning och barnomsorg
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Vid Gröningen i Beddingestrand planeras cirka 15 nya bostäder i radhus och parhus, samt en förskola. Värdefulla träd samt viss naturmark kommer ett bevaras och tillsammans utgöra viktiga kvalitéer för boende och besökare. Området är privatägt.

Typ av projekt: Cirka 15 rad- och parhus, samt en förskola.

Exploatör: Jonas Svensson

Tidplan: Okänt