Sex nya småbostadshus i kustnära Böste

  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra och komplettera Böste med småskalig bostadsbebyggelse. Den nya bebyggelsen ska utformas med stor hänsyn till platsens kulturhistoria och karaktär gällande struktur, skala och materialval.

Detaljplan 252 för del av Västra torp 7:18 ”Böste Västra”

Typ av projekt: Planområdet omfattar cirka 0,7 hektar, avser att möjliggöra sex småbostadshus, radhus/villa.

Exploatör: Hans Persson och Christina Persson är markägare. Per Johansson är fastighetskonsult/ mäklare. Fastigheten ska troligen styckas upp och säljas.

Tidplan: Detaljplanen beräknas antas i oktober 2021 och vinner möjligen laga kraft 29 oktober 2021.