Förskola, idrottshall och flerfamiljshus utvecklar östra Skegrie

 • Bostäder
 • Park och fritid
 • Utbildning och barnomsorg
 • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
 • Planprogram
 • Planuppdrag
 • Samråd om detaljplan
 • Granskning av detaljplan
 • Antagande av detaljplan
 • Laga kraft
 • Klart

Skegrie växer!

I östra Skegrie har ett flertal olika exploatörer byggt ett stort antal bostäder med varierande upplåtelseformer. En ny kommunal förskola och en ny idrottshall står klara sedan en tid tillbaka. Under 2021-2022 har en mix av omkring 80 lägenheter, 60 radhus och parhus, samt 16 fribyggartomter tillkommit. De nya tillskotten kompletterar ortens befintliga villor, och vid en ny torgyta planeras centrumverksamheter för att stärka den invånarnära servicen.

Ny radhusbebyggelse i östra Skegrie.

Typ av projekt: Skola och idrottshall, cirka 80 lägenheter i flerfamiljshus, cirka 60 rad-/parhus samt 16 fribyggartomter

Exploatör: Flera olika

Tidplan: Arbete med att återställa gator återstår.

Radhus

Flerfamiljshus

Lekplats

Flerfamiljshus