Förskola, idrottshall och flerfamiljshus utvecklar östra Skegrie

 • Bostäder
 • Park och fritid
 • Utbildning och barnomsorg
 • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
 • Planprogram
 • Planuppdrag
 • Samråd om detaljplan
 • Granskning av detaljplan
 • Antagande av detaljplan
 • Laga kraft
 • Klart

Skegrie växer!

I östra Skegrie kommer ett flertal olika exploatörer bygga ett stort antal bostäder med varierande upplåtelseformer under de kommande två åren. En ny kommunal förskola och en ny idrottshall står redan klara. Nu tillkommer en mix av omkring 80 lägenheter, 60 radhus och parhus, samt 16 fribyggartomter som ska komplettera ortens befintliga villor, och vid en ny torgyta planeras centrumverksamheter för att stärka den invånarnära servicen.

Ny radhusbebyggelse i östra Skegrie.

Typ av projekt: Skola och idrottshall, cirka 80 lägenheter i flerfamiljshus, cirka 60 rad-/parhus samt 16 fribyggartomter

Exploatör: Flera olika

Tidplan: År 2023/2024

Radhus

Flerfamiljshus

Lekplats

Flerfamiljshus