Stationsnära bostäder i Trelleborg

  • Bostäder
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Trelleborgs kommun tar fram ett planförslag som syftar till att förtäta ett mycket stationsnära område i centrala Trelleborg. Planförslaget ska leda till att skapa nya bostäder, pröva möjligheten för att riva delar, samt ersätta befintlig parkering med bostadsbyggnad.

Typ av projekt: Bostäder

Fastighet: Herkules 8

Exploatör: Trelleborgs kommun, Trelleborgshem

Tidplan: Planförslaget förväntas antas under våren 2025