Vårdlokaler, skola och andra verksamheter i Trelleborgs gamla lasarettsbyggnad

 • Bostäder
 • Kontor och handel
 • Utbildning och barnomsorg
 • Vård och omsorg
 • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
 • Planprogram
 • Planuppdrag
 • Samråd om detaljplan
 • Granskning av detaljplan
 • Antagande av detaljplan
 • Laga kraft
 • Klart

Denna anrika gamla byggnad i Trelleborg har inhyst både det gamla lasarettet och senare även Trelleborgs museum. Nu ses detaljplanen över för att pröva markens lämplighet för vård, bostäder, skola och andra centralt belägna verksamheter. Detaljplanen ska säkerställa de höga kulturmiljövärden som finns för byggnaden Skyttsgården och inom fastigheten Skarpskytten 3.

Typ av projekt: Möjliggör för vård, skola, centrumverksamheter och bostäder

Fastighet: Skarpskytten 3

Exploatör: Företagshus i Trelleborg

Tidplan: Detaljplanen har antagits 2024 och beslutet vunnit laga kraft.