Villor i bostadsrättsform norr om attraktiva Skegrie

  • Bostäder
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

På Torvängarna strax norr om attraktiva byn Skegrie mellan Trelleborg och Vellinge planeras det för ny villabebyggelse. De framtida villorna kommer att formges efter slättens lågmälda formspråk och den kringliggande bebyggelsen. Villorna grupperas kring en egen stillsam återvändsgata. Här skapas en boendemiljö med vida utblickar, goda pendlingsmöjligheter och utbyggd service med skolor och välfungerande infrastruktur, inbäddat i redan befintlig grönska bland lummiga lövträd.

Illustrationsbild från plankartan.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Typ av projekt: 17 stycken friliggande villor i bostadsrättsform

Fastighet: Skegrie 43:11, tidigare del av Skegrie 43:7

Exploatör: Panghus

Tidplan: Detaljplanen vann laga kraft 2022-06-14. Utbyggnad pågår.