Casablanca-tomten förbereds inför bygget av stadsparkshusen

Publicerad:

Trelleborgs kommun genomför under juni månad arbeten för att förbereda inför bygget av de så kallade stadsparkshusen på gamla Casablanca-tomten vid Nygatan.

Visionsbild som visar ett av de båda stadsparkshusen som planeras vid sydöstra hörnet av Stortorget i Trelleborg.

Nu börjar omvandlingen av Kiosken 1 i centrala Trelleborg – i folkmun Casablanca-tomten efter restaurangbyggnaden som brann ned 2016.

Exploatören Alsingevallen har sedan tidigare lämnat in bygglovsansökan för de två flerbostadshus som ska växa upp vid Stortorgets sydöstra hörn. Förhoppningen är att bygget kan inledas i augusti och stå färdigt under 2026. När bostadshusen är färdigställda anlägger Trelleborgs kommun en helt ny torgyta som skapar ett attraktivt rum i staden och binder samman gångstråken på platsen.

Stadsparksentrén flyttas tillfälligt

Under juni månad genomförs en rad förberedande arbeten på tomten. VA-ledningar flyttas och planteringar tas bort. Samtidigt flyttas entrén till Stadsparken tillfälligt. Arbetsområdet kommer inte vara tillgängligt för gående under perioden.

– Arbetet sätter igång vecka 23 och en vecka senare börjar vår entreprenör Jonab att riva, säger kommunens projektledare Zainab Moussa. Under tiden arbetet pågår kommer man tyvärr inte kunna använda entrén till Stadsparken från Nygatan. Gående kommer i stället att hänvisas till entrén från Stortorget cirka 50 meter bort.

VA-flytt klar 12 juli

Grävning och flytt av VA-ledningarna avslutas enligt planen den 12 juli. Därefter sker avetablering av platsen och arbetet besiktigas.

Detta händer under juni:

  • VA-ledningar flyttas från exploatörens mark österut till allmän kommunal platsmark.
  • I samband med VA-flytten rivs planteringslådor, den lilla fontänen på tomten, sittplatser, belysningsstolpar och cykelställ.
  • Portalen till Stadsparken demonteras och entrén till Stadsparken flyttas ett stycke österut.
  • Ett mindre träd framför den nya parkentrén tas ned.
  • Passagen till Stadsparken hårdgörs, och marken på tomten återställs tillfälligt.

Ny torgyta ger ökat stadsliv

När stadsparkshusen närmar sig färdigställande, troligen under våren 2026, börjar kommunens arbete med att anlägga den nya torgytan mellan Nygatan och entrén till Stadsparken. Med förtätningen av platsen skapas ett nytt rum i centrala Trelleborg som kopplar samman de östra delarna av Nygatan med Stadsparken och Stortorget.

– Hur torget kommer att se ut är endast på skisstadiet just nu, säger Zainab Moussa. Gestaltningen kommer att utvecklas och bli en del av projekteringen av Nygatan som kommer att ske 2025-2026.

40 hyresrätter med garage i källarplan

Detaljplanen för de så kallade Stadsparkshusen på Kiosken 1 antogs av kommunfullmäktige 4 maj 2022. Planen ger klartecken för uppförande av två sammankopplade huskroppar om sex respektive tio våningar med garage i källarplanet. Husen är tänkta att innehålla 40 nya hyresrätter. I bottenplan skapas utrymme för kommersiella verksamheter.

Flerbostadshus vid Stortorget och Stadsparken i Trelleborg