Satsning på naturpark och sandstrand ersätter Expohall

Publicerad:

Trelleborgs kommun är angelägen om att möjliggöra byggnation i Västra Sjöstaden så fort som möjligt. För att inte riskera att detaljplanen för Västra Sjöstaden skulle försenas har Trelleborgs kommun valt att lyfta ut området med besöksanläggning (Expohall) ur detaljplanen.

Vi är angelägna att få en lagakraftvunnen detaljplan och alla tillstånd på plats och på allvar komma igång med rivning av fastigheter och förberedelser för gator och grönområden och annan teknisk infrastruktur så som ledningar. När det är klart kan bostäderna äntligen börja byggas, berättar Charlotte Lindström, processledare för Kuststad 2025.

Besöksanläggningen stryks ur detaljplanen

Expohallen var med i den första planen för Västra Sjöstaden, men Länsstyrelsen Skåne påpekar i sitt utlåtande att Expohallen inte överensstämmer med strandskyddet och det rörliga friluftslivet.

Parallellt med planprocessen har behov, funktioner och besöksunderlag för en besöksanläggning undersökts. Sammantaget är bedömningen att det inte finns några definierade behov och funktioner för den tilltänkta byggnaden.

Vid infarten till Trelleborg får stadens västra entré en ny skepnad: en strandnära stadsdel som knyter samman staden och havet. Visionsbild framtagen av Kanozi arkitekter på uppdrag av Granitor/Serneke.

Naturpark, sanddyner och sandstrand

Vi har valt att satsa på att kombinera klimatskyddet med att utveckla naturvärdena och anlägga en naturpark med träd och vattenytor, som också har funktion att hantera dagvatten från områdena norr om E6:an. Som en del i klimatskyddet omfattar förslaget att en sandstrand med sanddyner anläggs, berättar Johanna Blixt, exploateringsingenjör.

Mark- och miljödomstolen positiv

Nyligen fick Trelleborgs kommun klartecken från Mark- och miljödomstolen att anlägga en skyddsvall som kustskydd längs den planerade Västra Sjöstaden.

Vi är väldigt glada att vi ha fått tillstånd från Mark- och miljödomstolen att bygga en första etapp av klimatskyddet vid Västra Sjöstaden. Tillståndsprocesserna är komplicerade och vi har lärt oss mycket i det arbetet. Denna erfarenhet kan vi använda i det fortsatta arbetet med att skydda havsnära områden i kommunen, säger Ann Kajson Carlqvist, kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer om vad Mark- och miljödomstolens godkännande betyder

En ny sandstrand planeras i området, men för det krävs ytterligare tillståndsprocesser. Visionsbild framtagen av Fojab på uppdrag av ICA Fastigheter.