Västra sjöstaden

Västra sjöstaden ska bli en ny, attraktiv och hållbar stadsdel vid havet i Trelleborg, med närhet till både innerstaden och naturen. Här skapas en ny mötesplats för trelleborgarna som också ger möjlighet till bostäder och service på ett av de bästa lägena i kommunen.


Vid infarten till Trelleborg får stadens västra entré en ny skepnad: en strandnära stadsdel som knyter samman staden och havet. Här ska bostäder skapas i ett av de mest attraktiva lägena i Trelleborg och locka nya invånare till staden, samtidigt som nya allmänna platser, som en strandpromenad, planeras i området. Korsningen Västra ringvägen-E6 föreslås bli en entré som tydligt signalerar början av staden.

När havet stiger kan platta kuststäder som Trelleborg vara känsliga för översvämningar och extremväder. Det ställer höga skyddskrav på ett strandnära område som Västra Sjöstaden. Hela området inklusive den nya strandpromenaden planeras därför att höjas över havsnivån. Visionsbild framtagen av Kanozi arkitekter på uppdrag av Granitor/Serneke.

Bakgrund

Västra sjöstaden sträcker sig längs Trelleborgs kust, väster om nuvarande hamnområde. Området avgränsas i väster av strandpromenaden, i öster av hamnområdet, i söder av havet och i norr av bebyggelsen norr om E6.

Historiskt sätt har området innehållit både tillverkningsindustri, lagerlokaler och handel där. Pergo och DUX har varit de stora aktörerna, men även stormarknaden ICA Maxi som har verksamhet i området än idag.

Utveckling tillsammans med markägarna

Trelleborgs kommun utvecklar området tillsammans med Granitor/Serneke och Ica Fastigheter som alla tre äger mark i området. Kommunen och de privata fastighetsägarna har undertecknat en avsiktsförklaring som beskriver förutsättningarna och målet med utvecklingen av området.

Exploatörernas webbplats om Västra Sjöstaden.

Vid infarten till Trelleborg får stadens västra entré en ny skepnad: en strandnära stadsdel som knyter samman staden och havet. Visionsbild framtagen av Kanozi arkitekter på uppdrag av Granitor/Serneke.

Planprogrammet i korthet

Planprogrammet innehåller cirka 1 800 nya bostäder, två förskolor samt kommersiella ytor och visar var nya gator, offentliga platser, ny utvidgad strand, parkområde, våtmarksområde och åmiljöer kan skapas.

Planprogram visar utvecklingen och omvandlingen av den nya stadsdelen Västra sjöstaden. Planprogrammets vision är att visa hur staden och trelleborgarna kan återfå kontakten med havet, men även hur staden kan förlängas västerut och få bättre koppling mellan Skåre, Allbäcksskogen och innerstaden, samtidigt som det skapas fler bostäder och centrumverksamheter i ett av Trelleborgs finaste lägen.

I planprogrammet beskrivs och illustreras hur området Västra sjöstaden kan utvecklas till en stadsdel som är mer integrerad i staden och mer tillgänglig för trelleborgarna.

Kommunledningsförvaltningen