Etapp ett av Idrottsstaden

  • Park och fritid
  • Verksamhetsområde

I Trelleborgs nordöstra del ligger ett område med flera olika idrottsverksamheter. Här vill Trelleborgs kommun skapa ”Idrottstaden”, ett modernt arenaområde med fokus på idrott, sport, hälsa, kultur och utbildning.

  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

En detaljplan tas fram för den första etappen av Idrottsstaden, vilken innefattar nytt badhus, mobilitethus samt ny ishall.

Se hela projektet:
Idrottsstaden

Bilden visar planområdet för Idrottsstadens första etapp.

Typ av projekt: Förtätning av nya verksamheter

Exploatör: Trelleborgs kommun

Tidplan: Detaljplanen förväntas antas hösten 2024