Mobilitetshus vid Hamngatan

  • Trafik- och infrastruktur
  • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
  • Planprogram
  • Planuppdrag
  • Samråd om detaljplan
  • Granskning av detaljplan
  • Antagande av detaljplan
  • Laga kraft
  • Klart

Syftet med projektet är att uppföra ett mobilitethus i 5-6 våningar med cirka 300 bilparkeringsplatser samt centrumverksamheter inom fastigheten. Ett detaljplanearbete ska påbörjas som prövar lämpligheten för att uppföra mobilitetshuset.  Lokaliseringen av mobilitetshuset kan komma att revideras, vilket utreds i projektet för Sjöstaden och i detaljplanearbetet.

Planprogram för Sjöstaden

Bilden visar platsen där lämpligheten för ett mobilitetshus ska prövas.
Vy över platsen från Hamngatan.

Typ av projekt: Mobilitetshus i 5-6 våningar innehållandes cirka 300 bilparkeringsplatser samt centrumverksamheter.

Fastighet: Innerstaden 6:92

Exploatör: Trelleborgs kommun

Tidplan: Preliminär tidplan är att planarbetet föreslås att påbörjas under våren 2023 och beräknas kunna antas under 2025 om det inte föreligger hinder för riksintresset för kommunikationer.