Nya stadsdelar i gamla hamnområdet - Sjöstaden

 • Bostäder
 • Kontor och handel
 • Park och fritid
 • Trafik- och infrastruktur
 • Utbildning och barnomsorg
 • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
 • Planprogram
 • Planuppdrag
 • Samråd om detaljplan
 • Granskning av detaljplan
 • Antagande av detaljplan
 • Laga kraft
 • Klart

Trelleborgs hamn genomför just nu en flytt österut som ger unika möjligheter för stadsutveckling inom de 50 hektar som hamnen lämnar. Staden kommer återigen kunna möta havet.

Planprogrammet är nu klart och målarupp en helhetsbild för stadsutvecklingen och fungerar som ett ramverk och strategiskt underlag för kommande detaljplaner. I Sjöstaden skapas en integrerad och sammanhängande stadsstruktur som kopplar samman ny och befintlig stad. Preliminärt kan det gamla hamnområdet rymma 5000 bostäder, verksamheter, skolor, förskolor, ett campus, en ny stadsdelspark, plats för båtliv och mötesplatser längs flera kilometer allmänt tillgängliga kajer och vattenrum.

Sjöstaden, planprogram (trelleborg.se)

Arbetet ingår i det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025.

Gemensamt bolag för utveckling av Sjöstaden

Under våren 2023 stod det klart att Trelleborgs kommun, Skanska Sverige AB och OBOS bildar ett gemensamt bolag. Bolaget ska utveckla en tredjedel av den planerade nya stadsdelen Sjöstaden genom att skapa attraktiva byggrätter för bostäder, kommersiell verksamhet och service. Läs hela nyhetsartikeln via länken nedan.

Nytt bolag ska förverkliga Sjöstaden i Trelleborg (trelleborg.se)

Bild som visar en planerad övergripande struktur för de nya stadsdelarna.

Typ av projekt: 50 hektar stort, cirka 5000 bostäder, verksamhetslokaler, tre förskolor, en grundskola, stadsdelspark, 5 kilometer ny allmänt tillgänglig kaj, campus

Exploatör: Trelleborgs kommun, Skanska, OBOS

Hamnbolaget lämnar de östra delarna av hamnen.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Fem km kajkant blir tillgänglig för allmänheten i de nya stadsdelarna.
Översiktsbild av de nya stadsdelarna sett från söder.

Fotograf: Erik Giudice Architecture