Nya stadsdelar i gamla hamnområdet - Sjöstaden

 • Bostäder
 • Kontor och handel
 • Park och fritid
 • Trafik- och infrastruktur
 • Utbildning och barnomsorg
 • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
 • Planprogram
 • Planuppdrag
 • Samråd om detaljplan
 • Granskning av detaljplan
 • Antagande av detaljplan
 • Laga kraft
 • Klart

Trelleborgs hamn genomför just nu en flytt österut som ger unika möjligheter för stadsutveckling inom de 50 hektar som hamnen lämnar. Staden kommer återigen kunna möta havet.

Nu arbetas ett planprogram fram för området, med syfte att måla upp en helhetsbild för stadsutvecklingen. Detta genom att skapa en integrerad och sammanhängande stadsstruktur som kopplar samman ny och befintlig stad. Preliminärt kan det gamla hamnområdet rymma 5000 bostäder, verksamheter, skolor, förskolor, ett campus, en ny stadsdelspark, plats för båtliv och mötesplatser längs flera kilometer allmänt tillgängliga kajer och vattenrum. Planprogrammet kommer också att hantera kustskyddet för ny och befintlig stad.

Programmet ska vara inspirerande och ska fungera som ett ramverk och strategiskt underlag för kommande detaljplaner.

Arbetet ingår i det omfattande stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025.

Bild som visar en planerad övergripande struktur för de nya stadsdelarna.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Typ av projekt: 65 hektar stort, cirka 5000 bostäder, verksamhetslokaler, tre förskolor, en grundskola, stadsdelspark, 5 km ny allmänt tillgänglig kaj, campus

Exploatör: Trelleborgs kommun, Skanska, Balder

Tidplan: Planprogrammet beräknas preliminärt gå ut på samråd under sommaren 2022

Hamnbolaget lämnar de östra delarna av hamnen.

Fotograf: Trelleborgs kommun

Fem km kajkant blir tillgänglig för allmänheten i de nya stadsdelarna.
Översiktsbild av de nya stadsdelarna sett från söder.

Fotograf: Erik Giudice Architecture