Detaljplan för första etappen i Västra Sjöstaden

 • Bostäder
 • Kontor och handel
 • Trafik- och infrastruktur
 • Utbildning och barnomsorg
 • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
 • Planprogram
 • Planuppdrag
 • Samråd om detaljplan
 • Granskning av detaljplanGranskning av detaljplanUnder granskningstiden kan synpunkter lämnas på planen. För mer information om projektet och granskningstid se Trelleborg.se.
 • Antagande av detaljplan
 • Laga kraft
 • Klart

Nu tar kommunen fram en detaljplan för den första etappen av Västra Sjöstaden. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder och centrumverksamhet, förskola och  mobilitetshus.

Det ska även byggas tekniska anläggningar med tillhörande gator och allmänna platser enligt visioner och riktlinjer från planprogrammet för Västra Sjöstaden.

Västra Sjöstaden

Bilden visar det aktuella planområdet.

Typ av projekt: Cirka 580 bostäder, en förskola, centrumverksamheter, mobilitetshus

Fastighet: Bogsprötet 3, Väster Jär 4:120, Väster Jär 2:200

Expolatör: Serneke Bostad / Granitor Properties

Tidplan: Detaljplanen förväntas antas under 2024, och samma år planeras genomförandet av detaljplanen att påbörjas. Utbyggnaden av detaljplanen pågår under cirka en tioårsperiod.

Visionsbild framtagen av Kanozi arkitekter på uppdrag av Granitor/Serneke.
Visionsbild framtagen av Kanozi arkitekter på uppdrag av Granitor/Serneke.