Västra Sjöstaden, en ny stadsdel i västra Trelleborg

 • Bostäder
 • Kontor och handel
 • Park och fritid
 • Trafik- och infrastruktur
 • Utbildning och barnomsorg
 • Översiktsplan / fördjupad översiktsplan
 • Planprogram
 • Planuppdrag
 • Samråd om detaljplan
 • Granskning av detaljplan
 • Antagande av detaljplan
 • Laga kraft
 • Klart

Verksamhetsområdet väster om Trelleborgs Hamn har stor potential att utvecklas till en ny stadsdel med bostäder, centrumverksamheter, offentlig service och nya mötesplatser. En strand för bad- och fritidsaktiviteter planeras också.

Ett planprogram är framtaget för området med syfte att sammanfatta visionen för projektet, med fem bärande idéer – bebyggelsens variation, brutna gator, torg, kontakt med havet och det inre stråket. Visionen ska ligga till grund för den fortsatta planeringen av området. Planprogrammet visar även hur utbyggnaden sker i etappvis med start i väster.

Omvandlingen av området ska hjälpa till att stärka kopplingarna mellan befintlig stad och bostäder med havet. Därmed etableras nya kopplingar i nord-sydlig riktning för alla trafikslag. Detta behöver ske med fysiska korsningspunkter men även med hjälp av ny bebyggelse. Bebyggelsen, fler korsningspunkter och utformningen av gaturummen är verktyg för att kunna överbrygga barriärer och koppla ihop staden.

Den nya stadsdelen kommer att innehålla flera mötesplatser. Ytor på allmän plats ska rikta sig till en bred målgrupp och ytorna ska vara både stora och små och få olika användningsområden. Den befintliga aktören, ICA, ska finnas kvar men butiken föreslås byggas om.

I den täta och myllrande strukturen ska det finnas starka inslag av grönska i gaturummen. Runtomkring byggnaderna föreslås det finnas stora ytor för park, en ny anlagd strand mot havet, våtmarksmiljö i väster och åmiljö i öster. Längs med havet föreslås en strandpromenad som kopplas samman med befintlig strandpromenad i väster och som kan fortsätta österut mot området där Sjöstaden senare växer fram när hamnområdet flyttat österut.

Detaljplan för första etappen i Västra Sjöstaden

Kuststad 2025

Exploatörer ser stor potential

Planprogram Västra sjöstaden

En ny stadsdel, tillgänglig för alla, med bostäder, service och en nyanlagd sandstrand ska växa fram ur dagens industriområde.

Fotograf: Kanozi Arkitekter

Typ av projekt: 1800 bostäder, två förskolor, tre mobilitetshus, kommersiella lokaler, nya gator, torg, strand, åmiljö, våtmarksmiljö

Exploatör: Serneke, Granitor, ICA Fastigheter (vastrasjostaden.se) och Trelleborgs kommun

Tidplan: Områdets utbyggnad kommer ske under lång tid och etappvis. Första detaljplanen är påbörjad och förväntas antas våren 2023. Detaljplanering och utbyggnad av området kommer pågå fram till 2036.